Słownik

Accompanying Release

notatka towarzysząca - załącznik do obszernego opracowania prasowego (background release), streszczająca przesłany tekst.

Annual report

sprawozdanie roczne - ma głównie charakter finansowy. Rozsyłane jest do klientów, instytutów badawczych, akcjonariuszy, instytucji finansowych. To forma informowania otoczenia organizacji o jej sytuacji. Obok danych historycznych przedstawiane są plany i cele na najbliższą przyszłość.

Ambush marketing

(z ang. ambush – zasadzka) Działanie marketingowe podejmowane podczas dużych wydarzeń medialnych, zwłaszcza sportowych i muzycznych, ale także np. politycznych. Z Ambush marketingiem mamy do czynienia wtedy, gdy jedna marka płaci za to, że jest oficjalnym sponsorem danego wydarzenia (co najczęściej wiąże się z wyłącznością reklamową), a druga marka próbuje zaistnieć podczas eventu bez ponoszenia kosztów sponsoringu. Do przykładów Ambush marketingu można zaliczyć działania Allegro podczas Heineken Open’er Festival – gdy w przestrzeni powietrznej festiwalu w 2007 roku pojawił się sterowiec Allegro.

Augmented Reality

(Z ang. rozszerzona rzeczywistość) Połączenie świata rzeczywistego z generowanym komputerowo, dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji oraz obrazu z kamery. Obraz rzeczywisty, rejestrowany przez kamerę (w telefonie komórkowym lub w komputerze) analizowany jest przez specjalną aplikację. Po rozpoznaniu tzw. markera (może być nim dowolna rzecz – opakowanie produktu, czarno-biały symbol, budynek etc.), w jego miejscu aplikacja zamieszcza informację tekstową, graficzną lub animację. Od 2010 roku technologia Augumented Reality wykorzystywana jest coraz powszechniej w reklamie. W Holandii zastosował ją m.in. bank ING we współpracy z telefonem Google – G1. Użytkownikowi, który patrzył przez kamerę telefonu komórkowego na otaczające go budynki, wyświetlała się informacja, w którym z budynków w pobliżu znajduje się bankomat ING. W Polsce technologia ta wykorzystana została m.in. w komunikacji marki Volvo (markerem był folder reklamowy) oraz magazynu Chip.

Background Release

opracowanie prasowe - forma komunikatu prasowego, obszerniejsza od informacji prasowej i przedstawiona w formie nieprzeznaczonej do druku. Zawiera kompleksową informację, dzięki której pracownicy redakcji mogą zapoznać się z tematem lub rozszerzyć informację bieżącą, a także wykorzystać jako materiał źródłowy do innych artykułów.

BeamVertising

(Z ang. Beamer – rzutnik + advertising – reklama). Niestandardowe wykorzystanie outdooru. Reklama statyczna bądź animowana wyświetlana za pomocą odpowiednio dużego rzutnika bezpośrednio na ściany budynków. Jedna z najgłośniejszych akcji beamvertisngu zrealizowana została w 1999 roku w Londynie. Na Pałacu Westminster w Londynie agencja Cunning wyświetliła zdjęcie nagiej aktorki Gail Porter z hasłem Vote Gail. Wydarzenie, które zbiegło się z wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii, w rzeczywistości miało na celu promocję magazynu FHM publikującego ranking 100 najseksowniejszych kobiet na świecie. Zdjęcie Gail Porter wyświetlone na ścianie Houses of Parliament miało prawie 25m wysokości. Następnego dnia pojawiło się na pierwszych stronach brytyjskich gazet, a wkrótce potem zostało ogłoszone przez BBC najlepszym wydarzeniem medialnym XX wieku. Od ok. 2005 roku coraz popularniejszą formą beamvertisingu jest animacja – wyświetlany obraz jest ruchomy, a nie statyczny. W Polsce ta forma beamvertisingu zrealizowana została m.in. w 2009 roku przez markę CroppTown, która na fasadzie hotelu Marriott w Warszawie wyświetliła biegające myszy. Do form beamvertisingu zalicza się także tzw. projection map ping (3D projection).

Brand positioning

pozycjonowanie marki za pomocą kryteriów, jakimi w ocenie produktu posługują się konsumenci oraz dobór takiej pozycji rynkowej, która pozwoli na zdobycie największej ich liczby.

Bubbles

jedna z technik wykorzystywanych w FGI (zogniskowanych wywiadach grupowych) przy badaniu skuteczności narzędzi PR. Badanej grupie przedstawia się rysunek komiksowy z pustymi chmurkami, w które trzeba wpisać odpowiedni tekst.

Campaign organizer

organizator kampanii - zapewnia poparcie pośrednie (grassroots) dla programów legislacyjnych grupy interesu, którą reprezentuje.

Crisis management

zarządzanie komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych. Termin ten dotyczy działań wykonywanych przez specjalistów Public Relations, zmierzających do osłabienia negatywnego obrazu firmy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, rozwiązania tej sytuacji oraz wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy. Niektóre źródła zaliczają również do działań kryzysowych prewencje kryzysową, przygotowywanie planów i zespołów kryzysowych, rozpoznanie potencjalnych zagrożeń itd.

Desk research

zbieranie i analiza danych ze źródeł wtórnych - roczników, katalogów, raportów statystycznych.

Employee relations

forma Internal Relations (relacji wewnętrznych), mająca na celu utrzymanie pozytywnych relacji z pracownikami.

Feature Release

informacja specjalistyczna - forma komunikatu prasowego przesyłana do stałych kolumn w gazetach, najczęściej wysyłana na zamówienie mediów i stanowiąca element trwałej współpracy z mediami.

Financial PR

to wysoko wyspecjalizowana dziedzina Public Relations, związana z obsługą przedsiębiorstw sektora bankowo-finansowego. Zaangażowanie w Financial PR wymaga doskonałej znajomości specyfiki tego sektora, jego przepisów, regulacji, zwyczajów i wymagań inwestorów oraz analityków.

Focus Group Interviewing

zogniskowany wywiad grupowy - coraz częściej stosowana metoda badań jakościowych, prowadzona na relatywnie niewielkiej, starannie wyselekcjonowanej grupie respondentów. Jego celem jest zebranie informacji dotyczących motywów, postaw i preferencji respondentów. Badania koncentrują się na czynnikach trudno wymiernych - skojarzeniach, sposobie percepcji, wartościowaniu.

Government relations

działania Public Relations nastawione na przedsiębiorstwa, rządy i organy państwowe. Podstawowym podmiotem oddziaływań government relations jest władza wykonawcza i ustawodawcza, gdyż wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szczególnie istotne w działaniach lobbingowych.

Grass roots

kampania lobbingowa prowadzona z pozycji "szarego obywatela"; trudna do uruchomienia, ale o największej sile oddziaływania. Opiera się na takich narzędziach jak bojkot, manifestacje, mailing, koncerty, happeningi, pikiety.

Headline

nagłówek lub slogan. Najczęściej odnosi się do głównego tytułu ogłoszenia prasowego lub nagłówka artykułu. Jego głównym zadaniem jest maksymalne przyciągniecie uwagi potencjalnego konsumenta i zachęcenie do zapoznania się z kolejnymi elementami przekazu reklamowego bądź artykułu.

Human relations

działalność nakierowana na pracowników organizacji. Głównym celem tych działań jest zapewnienie pracownikom podstawowej informacji dotyczącej efektywnego wykonywania określonej pracy i zintegrowanie celów pracowników z celami przedsiębiorstwa. Działania te ściśle wiążą się z internal relations.

Incentive events

wydarzenia motywacyjne - imprezy o charakterze zachęcającym, stosowane jako skuteczne narzędzie motywujące dla pracowników. Wśród wydarzeń motywacyjnych wyróżniamy szkolenia zagraniczne, nagrody i wyróżnienia.

Institutional events

wydarzenia społeczne organizowane przez władze publiczne lub partyjne w celu dotarcia do obywateli, zrzeszeń, organizacji, wybranych reprezentantów, członków partii i wyborców. Najczęściej wydarzenia społeczne przyjmują formę zjazdów, konferencji, jubileuszy.

Internal relations

to działania PR, w których grupą docelową są pracownicy i współpracownicy firmy bądź instytucji. Działania typu IR mają z reguły trzy cele: integracyjny, motywacyjny i aktywizujący. Mają one wzbudzać poczucie identyfikacji z przedsiębiorstwem, zrozumienia dla działań zarządu, odpowiedzialności, zaangażowania, gotowości do poświęceń na rzecz przedsiębiorstwa, lojalności. Według niektórych źródeł celem IR powinno być również stworzenie silnej kultury organizacyjnej firmy. Do narzędzi wykorzystywanych w IR zaliczamy m.in. imprezy, wydawnictwa firmowe, ulotki, programy motywacyjne, konferencje itd.

Inwestor relations

obszar aktywności PR, skierowanych do inwestorów, którzy - choć należą do zewnętrznego otoczenia organizacji - są z nią powiązani wspólnymi interesami (kapitałem).

Kwerenda komunikacyjna

Communications audit - polega na analizie zawartości przekazów oraz ocenie ich zrozumiałości i badaniu odbioru. Pochodną od niej jest kwerenda społeczna, w której badania socjologiczne prowadzi się dla mierzenia stopnia i zakresu, w jakim organizacja spełnia swoje obowiązki społeczne.

Market maven

Wyraz maven pochodzi z języka jidysz i oznacza osobę, która gromadzi wiedzę. Market mavens to zatem tacy konsumenci, którzy posiadają szeroką wiedzę rynkową nt. produktów, usług, przecen, promocji itp. Są jedną z trzech najważniejszych grup konsumentów odpowiedzialnych za powstawanie epidemii społecznych i rozprzestrzenianie informacji w społeczeństwie. W przeciwieństwie do liderów opinii nie specjalizują się w jednej dziedzinie (np. komputery, moda etc.), lecz interesują się rynkiem w całości i to do nich zwracamy się o pomoc przy zakupach.

Off-the-record

podawanie informacji zaprzyjaźnionym dziennikarzom z przeznaczeniem tylko do ich wiadomości, bez pozwolenia na publikację

Opracowanie prasowe

Background Release - forma komunikatu prasowego, obszerniejsza od informacji prasowej i przedstawiona w formie nieprzeznaczonej do druku. Zawiera kompleksową informację, dzięki której pracownicy redakcji mogą zapoznać się z tematem lub rozszerzyć informację bieżącą, a także wykorzystać jako materiał źródłowy do innych artykułów.

Press statement

oświadczenie prasowe - forma komunikatu prasowego, stosowana okazjonalnie i zawierająca oficjalny tekst bez żadnych dodatkowych komentarzy. Najczęściej stosowane jako pisemna odpowiedź zarządu przedsiębiorstwa na zarzuty pojawiające się w mediach lub inne publiczne wypowiedzi i opinie. Głównym celem wydawania oświadczeń jest rozwiązywanie wątpliwości, wyjaśnienie prawdziwych przyczyn pewnych zdarzeń oraz oczyszczenie z zarzutów.

Product seeding

wyrafinowany product placement, polegający na umieszczeniu konkretnego produktu w rękach liderów opinii, trendsetterów i celebrytów. Przekazanie może odbywać się na drodze "bez zobowiązań" (na przykład wysyłka produktu go gwiazdy) bądź też w drodze badań marketingowych. Do internetowego product seedingu należy z kolei umieszczanie linków do swoich stron na takich serwisach, jak wykop.pl; czy zamieszczanie filmów reklamowych w serwisach typu YouTube. Tzw. „oldskulowy” product seeding to również wszystkiego rodzaju promocje w miejscach sprzedaży (smakowanie najnowszego sera, sosu etc.) czy próbki (najczęściej kosmetyków) zamieszczane w prasie. Product seeding jest skuteczną (i relatywnie tanią) strategią marketingową, jakkolwiek mamy w niej stosunkowo mały wpływ na to, czy osoba, której przekażemy produkt, rzeczywiście go wykorzysta.

Public affairs

działania dla dobra publicznego - działania PR nastawione na administrację państwową, oznaczające kontakty z organami rządowymi, statutowymi i innymi. Ściśle związany z government relations.

Public AT large

społeczeństwo, publiczność masowa nie wykazująca dużego zainteresowania problemami i faktami dotyczącymi pojedynczej organizacji.

Publicity stunt

Wydarzenie zaplanowane po to, aby zwrócić uwagę mediów (przy okazji także konsumentów-przechodniów) i wygenerować rozgłos. Może być przygotowane przez profesjonalistów (marketerów, agencje reklamowe) lub amatorów (organizacje społeczne, terroryści). Zakłada 2-etapowy przepływ informacji (organizacja-> media-> społeczeństwo), stąd konieczna spektakularność konkretnego wydarzenia oraz przeprowadzanie go najczęściej w zatłoczonych/ charakterystycznych miejscach.

Telemetria

termin stosowany w badaniach mediów, określający metodę pomiaru widowni telewizyjnej, wykorzystującą do obserwacji zmian w oglądalności urządzenia o nazwie telemet. Telemetry automatycznie rejestrują większość wiązanych z oglądalnością, a następnie zazwyczaj raz dziennie lub raz w tygodniu za pomocą telefonów komórkowych i sms-ów przekazują dane do serwera firmy badawczejmenu